Lög USVH

1. grein
Sambandið heitir Ungmennasamband Vestur-Húnavatnssýslu, skammstafað USVH.
Heimili þess og varnaþing skal vera í Vestur-Húnavatnssýslu. Formaður þess er málsvari þess út á við í ræðu og riti.

2. grein
Tilgangur sambandsins er að sameina krafta hinna einstöku félaga og koma fram sem samnefnari þeirra út á við.
Tilgangi sínum hyggst sambandið ná með því:
a) að stjórna sameiginlegum íþróttamálum héraðsins og vera þar fulltrúi ÍSÍ, en sérráð, er stofnuð eru, fara með stjórn sérgreinamála innan héraðsins,
b) að annast samstarf um íþróttamál við sveitarstjórn og aðra opinbera aðila innan héraðs,
c) að varðveita og skipta milli félaganna því fé, sem til þess hefur verið veitt,
d) að aðstoða við skipulag, undirbúning og framkvæmd íþróttamóta í héraði,
e) að hafa frumkvæði um eflingu íþróttastarfs innan héraðs,
f) að staðfesta lög aðildarfélaga,
g) að fylgjast með því að starfsemi aðildarfélaga fari fram samkvæmt gildandi lögum þeirra og íþróttahreyfingarinnar í heild. Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund á tilsettum tíma, skal stjórn héraðssambandsins, ef þörf krefur, boða til fundarins og sjá um framkvæmd hans.
h) að halda héraðsmót á hverju ári og ákveður héraðsþing nánar hvernig því skuli hagað,að hlutast til um að fyrirlestrar séu haldnir innan félaganna og að styðja og efla allt sem nytsamt og þjóðlegt er, svo sem íþróttir, félagsmál og fleira.

3. grein
Sambandssvæðið er Vestur-Húnavatnssýsla og eiga öll ungmennafélög og íþróttafélög á þessu svæði rétt á að gerast aðilar að sambandinu. Félag sem óskar inngöngu í sambandið sendi formanni þess skriflega beiðni um það, undirritað af stjórn félagsins og samþykkta á félagsfundi. Beiðninni skal fylgja afrit af lögum félagsins. Innganga í sambandið fer fram á næsta héraðsþingi þess, enda hafi þá félagið undirritað skuldbindingu um það, að félagið, sem sambandsaðili, undirgangist samþykktir og reglur sambandsins eins og þær kunna að verða og hafi lög sín í samræmi við lög UMFÍ og ÍSÍ og starfi í anda þeirra.
Stjórn sambandsins hefur heimild til að veita félagi bráðabirgðaaðild í USVH fram að næsta héraðsþingi.
Úrsögn úr sambandinu er því aðeins lögleg að hún hafi verið samþykkt á löglegum aðalfundi félagsins. Skal segja til þess á héraðsþingi USVH. Aðili sem gengið hefur úr USVH getur ekki krafist endurgreiðslu á fé sem hann hefur lagt til sambandsins eða nokkurs hluta af eignum USVH.

4. grein
Hvert félag innan sambandsins greiði í sambandssjóð árgjald af reglulegum félaga fullra 16 ára eða eldri, eftir ákvörðun héraðsþings hverju sinn.
Stjórnir sambandaðila senda starfsskýrslur sína ásamt gjaldinu fyrir 15. febrúar ár hvert.

5. grein
Stjórn sambandsins skipa fimm menn í aðalstjórn, þ.e. formaður, varaformaður, ritari, féhirðir, meðstjórnandi, þrír í varastjórn, tveir skoðunarmenn og einn til vara. Kjörtímabil aðalstjórnar sé tvö ár og séu formaður og meðstjórnandi kosnir annað árið, en féhirðir, varaformaður og ritari hitt árið.
Varastjórn, skoðunarmenn og fulltrúi á íþróttaþing ÍSÍ séu kosnir til eins árs.

6. grein
Skylt er öllum félögum sambandsaðila að gegna störfum sem héraðsþingið eða stjórn kýs þá til, án tillits til þess að hvort þeir sitja fundinn eða ekki.
Stjórnin hefur heimild til að skipa nefndir til starfa milli funda eftir því ástæður standa til.
Starfsmenn sambandsins eru ekki skyldugir til að gegna störfum lengur en tvö ár í senn og geta verið lausir jafnlangan tíma.

7. grein
Héraðsþing skal ekki háð síðar en 1. maí ár hvert og til þess boðað með minnst fjögurra vikna fyrirvara. Er það aðeins lögmætt að 2/3 fulltrúa séu mættir. Formaður aðildarfélags er sjálfkjörinn á héraðsþing. Þar að auki skal hvert félag hafa rétt til að senda fulltrúa fyrir hverja 50 félaga. Séu félagar færri en 50 eða það sem er fram yfir deilanlega tölu með 50, sendist einn fulltrúi fyrir minnst 30 félaga. Því aðeins er fulltrúi löglegur á héraðsþingi að aðildarfélag hafi sent félagatal og skilað starfsskýrslu fyrir 15. febrúar ár hvert. Stjórn USVH sendir síðan formönnum félaganna eyðublöð til útfyllingar fyrir kjörbréf, samkvæmt félagatali. Við atkvæðagreiðslu almennra mála og í kosningum, ráði einfaldur meirihluti atkvæða viðstaddra atkvæðisbærra fulltrúa. Einnig sendir stjórn skýrslur allra félaganna, skýrslur stjórnar USVH og reikninga sambandsins viku fyrir héraðsþing til félaganna, þannig að sambandsþingfulltrúar geti kynnt sér málin og komið vel undirbúnir til þings.
Á héraðsþingi skal stjórn sambandsins leggja fram fjárhagsáætlun fyrir hvert ár sem lögð skal fyrir þingið til samþykktar. Fjárhagsáætlun markar fjármálastjórn sambandsins á reikningsárinu og skal tekjuöflun og ráðstöfun fjármagns vera í samræmi við hana svo sem kostur er.

8. grein
Engir aðrir en formenn félaganna og fulltrúar aðildarfélaganna hafa atkvæðisrétt á héraðs- og aukaþingum, en málfrelsi og tillögurétt hafa allir félagar aðildarfélaganna.
Fulltrúar skulu hafa kjörbréf, eða sýni að þeir fari með atkvæði sýns félags. Kosin skal nefnd til að athuga kjörbréf þegar í byrjun þings. Á Héraðsþingi skulu allir starfsmenn sambandsins kosnir og skal kosið leynilega sé þess óskað. Þar skal leggja fram starfsskýrslu og endurskoða reikninga sambandsins. Reikningsárið er almanaksárið. Þar skal taka ákvarðanir um starfsemi sambandsins og önnur mál er fram koma.

9. grein
Héraðsþing getur skipað nefndir til að hafa forystu um iðkun og keppni í einstökum íþróttagreinum sem stundaðar eru á svæðinu. Nefndum þessum skal afmarkað fjármagn. Skulu þær hafa sjálfstæðan fjárhag og starfa í samvinnu við stjórn sambandsins. Á sama hátt getur héraðsþing falið einu eða fleiri aðildarfélögum sambandsins sama hlutverk.

10. grein
Aukaþing skal halda ef nauðsyn krefur eða ef helmingur sambandsaðila óskar þess. Til þess skal boðað með tíu daga fyrirvara. Um fulltrúatölu gilda sömu ákvæði og fyrir héraðsþing. Ákvarðanir aukaþings gilda aðeins fram að næsta héraðsþingi.

11. grein
Sambandinu verður ekki slitið nema á héraðsþingi og því aðeins að 2/3 fulltrúa þeirra er rétt eiga til setu á héraðsþingi samkvæmt lögum þessum, samþykki þá ráðstöfun.
Með slíkri samþykkt er störfum þess þings tafarlaust lokið, en fráfarandi stjórn skal sitja áfram með fullu umboði. Skal hún boða til annars héraðsþings sex mánuðum síðar. Það þing tekur ákvarðanir um hvernig eigum sambandsins skuli varið, sé þá aftur samþykkt með 2/3 atkvæðisbærra fulltrúa að slíta sambandinu, skulu það heita lögleg sambandsslit.

12. grein
Lögum þessum verður ekki breytt nema á héraðsþingi og þá því aðeins með a.m.k. 2/3 hlutum atkvæða viðstaddra atkvæðisbærra fulltrúa. Tillögur til lagabreytinga skal senda stjórn USVH minnst þremur vikum fyrir héraðsþing og skal stjórn USVH senda tillögur sambandsaðila til kynningar minnst tveimur vikum fyrir þing.

13. grein
Lög þessi öðlast gildi við staðfestingu ÍSÍ og UMFÍ. Eru þar með eldri lög úr gildi numin.

Samþykkt á héraðsþingi 18. apríl 2001